+38 (0332) 24-24-97
+38 (0332) 24-12-61
wifi
img
img img
img

Правила користування

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами і доповненням, «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затвердженими Наказом Міністерства культури і туризму України №319 від 25.05.2001р., Статуту, цільового призначення, складу користувачів, спеціалізації бібліотечних фондів.

ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Кожний громадянин України незалежно від віку, статі, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування. Формами обслуговування є абонементи, система читальних залів, нестаціонарне обслуговування.
Користувачі бібліотеки мають право:
– безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
– безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
– безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з
фондів бібліотеки;
-одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись
каналами зв’язку;
– користуватися іншими видами послуг, в тому числі на платній
основі;
– брати участь у роботі бібліотечних рад.
Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі на абонементах. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній запит інших користувачів.

Рідкісні та цінні книги, альбоми, атласи, довідкові видання, а також видання і актуальні матеріали, що є в бібліотеці в одному примірнику, додому не видаються. Ними користуються в читальному залі.

При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки та особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначені терміни і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання літератури.
Особи, які тимчасово проживають в зоні обслуговування бібліотеки, мають право користуватись читальними залами, або одержати документи додому, внісши за них грошову заставу.

ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Діти віком до 16 років записуються до біблііотеки на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
При записі до бібліотеки користувач повинен внести відповідну плату за надання послуг в оформленні реєстраційних документів.

Для запису до бібліотеки всі інші громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, дають відомості для читацького фомуляра. У разі зміни місця проживання,зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити по це бібліотеку у місячний термін.

У разі втрати читацького квитка користувач повинен повідомити про це бібліотеку і отримати дублікат.

Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому випадку відповідальність за виявлені у документах дефекти несе користувач.

Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується у читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки, навчальний заклад, установа або особа, під наглядом яких він перебуває.

Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права користуватися її послугами. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою передаються до суду згідно з чинним законодавством України.

Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити та розпивати спиртні напої в приміщенні бібліотеки забороняється. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Бібліотека зобов’язана:
– інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека,
в т. ч. й платні;
– створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в
бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
– дбати про культуру обслуговування користувачів;
– формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні
бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;
– задовольнити потреби у створенні при бібліотеці читацьких
об’єднань, клубів за інтересами;
– систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до
бібліотеки виданих користувачам документів;
– враховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів,
проведенні масових заходів;
– звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.